Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

De directie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, en milieu (KVGM) en de bewaking en continue verbetering van deze facetten binnen de organisatie.

Als handels- en service organisatie is Istec geënt op de life time value van haar klanten. Er wordt gestreefd naar optimale ondersteuning en dienstverlening, vanuit een goed gestructureerde organisatie. Kwaliteit, in de breedste zin van het woord, en de continue verbetering daarvan, maken vast onderdeel uit van de strategie van de organisatie en vormen de basis van de marktpositie van de onderneming. Istec streeft naar een continue ontwikkeling van haar processen om als organisatie optimaal te presteren en de kwaliteit en doeltreffendheid te bewaken, verbeteren en te waarborgen.

Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden vormen belangrijke doelstellingen binnen de organisatie en maken vast onderdeel uit van het algemene bedrijfsbeleid. De organisatie is erop gericht om directe gevaren, zoals persoonlijk letsel, branden, schade en blootstelling aan gevaarlijke stoffen, te allen tijde te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. De organisatie zal naar beste vermogen en op een dusdanige wijze handelen zodat de veiligheid, gezondheid en welzijn ten opzichte van werknemers, tijdelijke werknemers, opdrachtgevers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Binnen de organisatie zal er voor worden gezorgd dat de geldende wet- en regelgeving strikt wordt nageleefd. Ieder personeelslid zal op de hoogte worden gebracht en gehouden aangaande de geldende (wettelijke) regels en afspraken met betrekking tot KVGM; De naleving is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle personeelsleden. Door de aard van de werkzaamheden zal er van de personeelsleden veel eigen verantwoordelijkheid worden verlangd. Middels een uitgebreid opleidingsbeleid, alsmede de ter beschikking gestelde middelen en afgegeven instructies, voorlichting en richtlijnen, stelt het management de personeelsleden en de organisatie in staat om aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor KVGM invulling te geven.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het KVGM beleid zijn ondergebracht bij de kwaliteitsmanager en de VGM-coördinator. De vaststellingen en rapportages van deze functionarissen dienen, tezamen met de eigen vaststellingen van de directie, als grondslag voor de jaarlijkse beoordeling, waarin onder meer de resultaten, doeltreffendheid en verbetermogelijkheden van het beleid worden vastgesteld.