4 redenen waarom Functional Safety en SIL-niveaus zeer belangrijk zijn

Vier redenen waarom Functional Safety en SIL-niveaus zeer belangrijk zijn!

Het Safety Integrity Level (SIL) wordt gebruikt om de mate van risicobeperking te kwantificeren. Het is onderdeel van IEC 61508; Functional Safety (Lees hier wat Functional Safety is) Er worden vier niveaus onderscheiden. Hoewel SIL niet wettelijk verplicht is, zijn bedrijven wel verplicht om te zorgen voor state-of-the-art veiligheid. SIL levert een belangrijke bijdrage aan deze veiligheid. Hoe hoger het SIL niveau des te kleiner de kans op machinefouten. In dit artikel worden enkele belangrijke redenen besproken om SIL te implementeren/ conformeren.

1. Veiligheid van mens, fabriek en milieu

Een bedrijf draagt de verantwoordelijkheid om de veiligheid van mens, fabriek en het milieu te waarborgen. Wanneer een storing optreedt in een machine zou dit catastrofale gevolgen kunnen hebben, afhankelijk van hoe kritiek de betreffende machine is en om wat voor fabriek het gaat. Een ramp bij een chemische fabriek zou bijvoorbeeld ernstige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

  • Het implementeren/ conformeren van SIL draagt bij de algemene veiligheid van de fabriek
  • Gevolgen van storingen, die kunnen leiden tot dodelijke ongevallen kunnen voorkomen (of beperkt) worden.
  • Gevolgen van storingen die impact hebben op het milieu kunnen voorkomen (of beperkt) worden.
  • Gevolgen van storingen die een financiële impact hebben kunnen voorkomen (of beperkt) worden.
  • SIL draagt bij aan het naleven van huidige of toekomstige wetgevingen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.

2. Corporate image

Het corporate imago van een bedrijf is zeer belangrijk voor zowel stakeholders, het publiek en de media. Het is voor het imago van een bedrijf niet goed wanneer duidelijk wordt dat een bedrijf niet alle mogelijke maatregelen treft als het gaat om veiligheid. Voornamelijk wanneer het daadwerkelijk fout gaat. Er zijn genoeg “rampen” gebeurd die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden wanneer er betere veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Het corporate imago neemt door dit soort gebeurtenissen af doordat media lucht krijgen van de inconsistente veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf. Dit resulteert vervolgens weer in wantrouwen van het publiek richting het bedrijf, wat weer ernstige financiële gevolgen kan hebben. Hoewel zelfs het hoogste SIL niveau nooit 100% risico beperkend is, laat het zien dat een bedrijf alles doet om te zorgen voor state-of-the-art veiligheid. Dit komt het corporate imago ten goede en is bovendien verplicht.

Het corporate imago is echter de onjuiste insteek om SIL te implementeren/ conformeren. Een bedrijfsfilosofie zou het corporate imago achter de veiligheid van de werknemers, het milieu en de fabriek moeten stellen. Echter is dit vaak wel een doorslaggevende reden om te kiezen voor SIL compliance.

Voor werknemers is het belangrijk om in een veilige werkomgeving te werken. Niet alleen voor hun directe veiligheid, maar ook voor het moraal. Wie wil er immers werken bij een bedrijf dat bekend staat om de slechte maatregelen om veiligheid te waarborgen?

3. Operationele betrouwbaarheid

SIL is een systematische, transparante en verifieerbare manier van risico beperking. Het streven is om het risico zo veel mogelijk te beperken zonder overbodige maatregelen te treffen die de risico beperking nauwelijks ten goede komen, maar wel veel geld kosten. Er wordt tegelijkertijd gekeken naar het beperken van risico en een bepaald budget om dit maximaal te realiseren. Minder risico zorgt voor een hogere operationele betrouwbaarheid. De verschillende SIL niveaus staan voor een bepaalde risico beperking, en dus een mate van operationele betrouwbaarheid van de Safety Instrumented System (SIS).

4. Management liability

Het management van een bedrijf is altijd eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers, voor het milieu en voor de fabriek zelf. Wanneer iets ‘’veilig’’ is, is afhankelijk van hoe je veiligheid interpreteert. Daarom is het management van een bedrijf wettelijk verplicht om te zorgen voor state-of-the-art veiligheid, ofwel; ze moeten alles doen om te zorgen voor maximale veiligheid. SIL is echter niet wettelijk verplicht, hoewel het een grote bijdrage levert aan de (verplichte) state-of-the-art veiligheid. Om het SIL niveau vast te stellen moet de mate van risico worden vastgesteld. Dit kan in theorie gedaan worden aan de hand van de simpele formule: kans op storing x gevolgen van storing = risico/ verwachte schade. In de praktijk is het echter niet ethisch verantwoord om verwondingen en het verlies van menselijke levens of gevolgen op het milieu te kwantificeren (in geld uit te drukken). Om deze reden worden de SIL classificaties gebruikt, waarbij normatief wordt afgeleid wat de storingskans mag zijn.

Nogmaals; SIL laat een risicobeperking zien, maar risico’s blijven in zekere mate bestaan. Een hoger SIL niveau staat voor een hogere risicobeperking. Dit is verzekeringsmatig gezien gunstig. Mocht het tóch fouten gaan, kan een bedrijf aan de hand van uitvoerig opgestelde documentatie (en certificeringen) aantonen dat het alles gedaan heeft om het risico te beperken. Voor SIL certificatie wordt vaak een derde partij ingeschakeld voor de consultancy en het opstellen van de benodigde documentatie. Deze partijen dienen de juiste certificeringen te hebben om dit te mogen uitvoeren, zoals Istec International.