2 belangrijke afwegingen bij Condition Monitoring

Twee belangrijke afwegingen bij Condition Monitoring (conditie-bewaking) bij industriële machines

Wanneer je als bedrijf besloten hebt om de conditie van de machines in de fabriek te monitoren, ben je er nog niet. Er zijn verschillende manieren om Condition Monitoring te realiseren met elk zijn eigen voordelen. Daarbij zijn bepaalde Condition Monitoring strategieën te combineren. Allereerst is het belangrijk te weten dat er verschillende methoden zijn om de conditie van machines te monitoren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van olieanalyses, trillingsanalyses, infrarood thermografie en ultrasoonmetingen. Dit artikel legt de focus op trillingsanalyses; één van de, zo niet de meest betrouwbare en meest gebruikte, methode voor Condition Monitoring.

Trillingsanalyses

De conditie van machines kan worden gemeten aan de hand van trillingen die zich voordoen in de machine. Door dit vaker (met een vast interval) te doen ontstaat een trend, waaruit kan worden opgemaakt wat voor onderhoud nodig is en wanneer. De metingen kunnen bijvoorbeeld gedaan worden op de lagers (de trillingen van de casing) of op de roterende assen (meten van de radiale verplaatsing van de as). Er bestaat tegenwoordig hoogstaande software die de verkregen data omzet in afleesbare en bruikbare data door middel van verschillende grafieken. Denk bijvoorbeeld aan VibroSight van Vibro-Meter (Meggitt). Hierdoor zijn de metingen gemakkelijk te interpreteren, kunnen de juiste conclusies worden getrokken en, indien nodig, kan er snel actie worden ondernomen. Wanneer de conditie van een machine goed in de gaten wordt gehouden zullen er veel minder vaak ernstige storingen ontstaan doordat een machine(onderdeel) het begeeft. Vaak zijn kleine reparaties en onderhoudsingrepen voldoende. Zonder dat de machine wordt gemonitord zullen deze kleine benodigde ingrepen niet snel vastgesteld worden en kan het uitgroeien tot schade, met ongeplande stilstand als gevolg.

Lees “De basis van machinetrillingen en trillingsmetingen” voor meer informatie over trillingsmetingen.
Lees “Gecentraliseerde versus gedistribueerde machinebewakingssystemen” voor meer information over Condition Monitoring systemen.

Intern uitvoeren of uitbesteden?

Een belangrijk besluit bij Condition Monitoring is met welk interval je de trillingsmetingen gaat uitvoeren en of dit door eigen werknemers uitgevoerd wordt of uitbesteed wordt aan een derde onafhankelijke partij met Condition Monitoring specialisten. Voor beiden valt iets te zeggen, maar in veel gevallen is het uitbesteden aan een derde partij aan te raden. Enkele redenen om uit te besteden worden hieronder besproken.

Kosten

Misschien wel één van de belangrijkste overwegingen om Condition Monitoring uit te besteden aan een derde onafhankelijke partij zijn de kosten. Hoewel er aan het uitbesteden uiteraard kosten verbonden zijn, wordt er op andere vlakken veel bespaard. Een werknemer tot Condition Monitoring specialist opleiden kost veel geld en tijd. Daarbij zijn er verschillende niveaus waarin een specialist gecertificeerd kan zijn. Zo zijn de Condition Monitoring specialisten van Istec ISO 18436-2 level 3 en 4 gecertificeerd, waarmee Istec één van de drie bedrijven in Nederland is met een level 4 specialist. De kennis, ervaring en kosten die gepaard gaan met deze certificering zijn voor veel bedrijven niet haalbaar. Het is simpelweg niet kosten-efficiënt om een werknemer tot dit niveau op te leiden, gezien het feit dat een interne Condition Monitoring specialist over het algemeen geen fulltime baan kan vervullen.

Verder is Istec de enige partij die volledig onafhankelijk opereert. Dat wil zeggen dat Istec de trillingsmetingen- en analyses doet op machines van elk merk, en dus merk-onafhankelijk is. Daarnaast geven onze specialisten uitsluitend advies gebaseerd op de analyses. De vervolgwerkzaamheden, ofwel maintenance, wordt niet uitgevoerd door Istec. Hierdoor hebben klanten de zekerheid dat de adviezen niet beïnvloed kunnen zijn door commercieel eigenbelang.

Veiligheid; contra-expertise

Indien er een Condition Monitoring specialist opgeleid is binnen een bedrijf kan deze persoon de trillingsmetingen uitvoeren en de conditie van de machine monitoren. Voor de veiligheid is het echter beter als twee onafhankelijke individuen de metingen uitvoeren en data interpreteren, met name als het gaat om een kritische machine. Daarnaast heeft een bedrijf dat gespecialiseerd is in Condition Monitoring vaak meer kennis en ervaring op dit gebied. De scope van een onafhankelijke derde partij is daarom veel breder dan dat van een werknemer die opgeleid is tot interne Condition Monitoring specialist.

Verzekeringsmatig

Naast dat het four-eyes-principle bijdraagt aan de veiligheid doordat er meer mensen naar dezelfde data kijken, is een bedrijf verplicht er alles aan te doen om de veiligheid te waarborgen. Verzekeringsmatig is het dus, ongeacht of er een intern gespecialiseerde Condition Monitoring specialist aanwezig is, een strategische zet om een derde onafhankelijke partij te betrekken bij het monitoren van machines.

 

Condition Monitoring strategieën

Wanneer een bedrijf de keuze maakt om de trillingsanalyses uit te besteden aan een derde onafhankelijke partij, worden er afspraken gemaakt over hoe vaak en op welke wijze deze trillingsanalyses worden uitgevoerd. Zo kunnen de analyses met een vast interval (periodiek) worden uitgevoerd door de data on-site uit het Condition Monitoring systeem uit te lezen. Een andere optie is dat de data vanuit het systeem opgehaald wordt uit een lokale server via een remote desktop en op afstand geanalyseerd wordt. De data kan dus zowel on-site als op afstand (remote) uitgelezen worden door de Condition Monitoring specialisten.

Op basis van de eisen van de klant kunnen er in het Condition Monitoring systeem bepaalde grenswaarden ingesteld worden. Deze grenswaarden liggen lager dan de alarmwaarden van het machine bewakingssysteem. Er wordt hier voornamelijk gekeken naar een verandering in het “normale” trillingsgedrag van een machine. Bij significante verandering, wordt de Condition Monitoring specialist automatisch op de hoogte gesteld. Daarnaast neemt de frequentie waarop data wordt verzameld op dit punt toe. De specialist kan dan letterlijk inzoomen op het punt waarop de grenswaarden bereikt worden en adequaat reageren. Hiermee kan ongepland onderhoud voorkomen worden. Het doel van Condition Monitoring is immers om benodigd onderhoud te voorspellen, zodat de machine niet onverwachts stilgelegd moet worden vanwege (ongepland) onderhoud.

Istec International

Istec doet zowel periodieke als online trillingsmetingen en analyses, waarbij zowel remote als on-site data uitlezen een optie is. Verder werkt Istec volgens een bepaalde methodiek waarbij drie typen analyses worden onderscheiden.

  • First line analyse

Hierbij wordt vooral de verandering in het trillingsgedrag van de machine meegenomen. Hiervoor wordt doorgaans een Condition Monitoring systeem gebruikt waarbij grenswaarden worden ingesteld. Daarbij worden de vibratieniveaus met een bepaald interval geïnspecteerd. Indien een alarm wordt afgegeven, wordt er een scan gedaan van de data uit het Condition Monitoring systeem. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe ernstig een probleem is. De alarmwaarden wordt constant geoptimaliseerd door middel van deze scans. Indien uit de scan blijkt dat het om een ernstig geval gaat, wordt de analyse opgeschaald naar een third line analyse.

  • Second line analyse

Hierbij wordt een maandelijks rapport opgemaakt waarbij het machinegedrag gerapporteerd wordt. Op basis van historische rapporten kan een vergelijking gemaakt worden. De analyse bevat onder andere veranderingen in as-posities, orbit analyses en frequentieanalyses. Tevens wordt er een advies gegeven, waaruit duidelijk wordt of onderhoudsingrepen nodig zijn. Dit advies heeft betrekking op zowel de machine zelf als op het vibratie monitoring systeem en het analyse systeem.

  • Third line analyse

In het geval dat er alarmerend hoge vibratie niveaus blijken uit de scan, de alarmwaarden van het vibratie monitoring systeem worden overschreden of er door de klant een probleem wordt geïdentificeerd, wordt er een volledige trillingsanalyse uitgevoerd. Doorgaans wordt deze analyse uitgevoerd op een online vibratie analyse systeem. Indien een probleem op deze wijze echter niet kan worden geïdentificeerd, komen de specialisten van Istec on-site met equipment om data te verzamelen en analyseren (door middel van een draagbaar 32-kanaals vibratie analyse systeem).

Wilt u meer informatie over de opties omtrent Condition Monitoring? Neem dan contact met ons op!